خدایا عاشقتم

این وبلاگ ازسال 90 پابرجاست .وبلاگ قبلیم رو دوستان ارزشی ف ی ل ت ر کردن !اجرشون محفوظ!

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

ﻣﻦ ﻧـﻪ ﺣـﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨـﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨـﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِـﺖ ﮐﻨﻢ !!

 
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـﺮ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯم ﭼﯿـــﻪ !!
 
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻴـﻮﻣﺪﻡ . . .
 
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻢ ..!
 
ن حوصله دارم  تلاش كنم ك منو باور كنن...
 
هركي دلش خواست باور كنه هركي نخواست هرجور مايله!
 
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ...
 
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻦ...
 
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺷﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ...
♥ پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 15:55 بـ ه دستانــ asali ♥
من نا امید نیستــم!!! 


هَـر شبــ پُـر از
 اُمیـد 
میخوابـم..
 


هَـر شبــ میخوابـم بـه 
اُمید اینکــه دیگــر بیدـآرنشوم...!!!

♥ پنجشنبه دوم بهمن 1393 19:38 بـ ه دستانــ asali ♥
به سلامتیـ کسیـ کهـ وقتیـ بغلشـ میکنمـ تمام تنم میــــــ لرزه 

 نهــ واسـهـ ـخوشحالیـــــ ـ --ـ 

یاعشق بازیـ ا --- 

واسهـ ترسـ ازفردایـ بدونـ اونــ ـ ـ

♥ پنجشنبه هجدهم دی 1393 20:21 بـ ه دستانــ asali ♥
☜دلـــم گرفتــه ⇡ از دنیــا ⇡ از آدم هــا ⇡از خیــال هایی که خیــال مـانـد ⇡از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست ⇡ از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت ☜از خـــودم☞ ← از حمـــاقت های ِ احمقـــ ـ ـــانه ام ←از اعتمــ ـادهایی که از دسـت رفــــــــت ←از " مـنی " که مُــرد ←از ایـن " مــنی " که بیهــوده نفـس می کشــد ←از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش ▼▼▼خدایــا ...!▼▼ √مـن دیگــر بریـــده ام √ کـــــــم آورده ام √دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را دارم ▼نه آدم هـــایت را و▼ نه حتـی خــودم را ... ✘آدم گـریــز شــده ام ✘ گوشـــه نشیـن ☜این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم... دیگراز آن دختر زود باور چیـزی نمــانده است ☜دنیــایت سخـــت بـَر مـن بی وفـــایی کـرد.. ☜از مـن زنی ساختــه √ســــــَــــرد تنها √ و بـی احســــاس.....
♥ پنجشنبه هجدهم دی 1393 20:0 بـ ه دستانــ asali ♥
 

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

مکـــث میکنـــــم ...!

انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,

جـــــا گذاشتـــــه ام !

مثلــــــــــا"...

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش 

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

♥ پنجشنبه سوم مهر 1393 22:12 بـ ه دستانــ asali ♥

آدمیست دیگر ...

 

یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد!

دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور ..!

 

♥ چهارشنبه دوم مهر 1393 21:2 بـ ه دستانــ asali ♥
بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی

چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .

نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .

ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .

کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .

تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .

خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ . .

 

 

♥ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 11:34 بـ ه دستانــ asali ♥
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺧﺘﺮ یکی اﺯ اﻗﻮاﻡ ﺑﺮای من:
.

 

.

.

ﻗﺪﺵ اﻧﺪاﺯﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ ، ﻫﻴﻜﻠﺸﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺗﻪ … ولی ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ :|

♥ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 22:11 بـ ه دستانــ asali ♥

بعضی وقتا هست که دوست داری کنارت باشه... 
محکم بغلت کنه... 
بذاره اشک بریزی راحت شی... 
بعد آروم تو گوشت بگه:"دیوونه من که باهاتم" 

 

♥ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 14:27 بـ ه دستانــ asali ♥

مـَــن حســٌــود نیستـَــــم •••

اَمــا •••

الـاهــی بمیـــره كَسـی كه میخـــاد

جــای مـــن

دسـتــآتـــو بــگیـــــره !!

همیــــن •••

♥ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 1:27 بـ ه دستانــ asali ♥


طراح : صـ♥ـدفــ