خدایا عاشقتم

این وبلاگ ازسال 90 پابرجاست .وبلاگ قبلیم رو دوستان ارزشی ف ی ل ت ر کردن !اجرشون محفوظ!

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

ﻣﻦ ﻧـﻪ ﺣـﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨـﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨـﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِـﺖ ﮐﻨﻢ !!

 
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـﺮ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯم ﭼﯿـــﻪ !!
 
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻴـﻮﻣﺪﻡ . . .
 
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻢ ..!
 
ن حوصله دارم  تلاش كنم ك منو باور كنن...
 
هركي دلش خواست باور كنه هركي نخواست هرجور مايله!
 
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ...
 
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻦ...
 
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺷﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ...
♥ پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 15:55 بـ ه دستانــ asali ♥
 

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

مکـــث میکنـــــم ...!

انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,

جـــــا گذاشتـــــه ام !

مثلــــــــــا"...

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش 

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

♥ پنجشنبه سوم مهر 1393 22:12 بـ ه دستانــ asali ♥

آدمیست دیگر ...

 

یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد!

دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور ..!

 

♥ چهارشنبه دوم مهر 1393 21:2 بـ ه دستانــ asali ♥
بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی

چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .

نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .

ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .

کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .

تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .

خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ . .

 

 

♥ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 11:34 بـ ه دستانــ asali ♥
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺧﺘﺮ یکی اﺯ اﻗﻮاﻡ ﺑﺮای من:
.

 

.

.

ﻗﺪﺵ اﻧﺪاﺯﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ ، ﻫﻴﻜﻠﺸﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺗﻪ … ولی ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ :|

♥ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 22:11 بـ ه دستانــ asali ♥

بعضی وقتا هست که دوست داری کنارت باشه... 
محکم بغلت کنه... 
بذاره اشک بریزی راحت شی... 
بعد آروم تو گوشت بگه:"دیوونه من که باهاتم" 

 

♥ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 14:27 بـ ه دستانــ asali ♥

مـَــن حســٌــود نیستـَــــم •••

اَمــا •••

الـاهــی بمیـــره كَسـی كه میخـــاد

جــای مـــن

دسـتــآتـــو بــگیـــــره !!

همیــــن •••

♥ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 1:27 بـ ه دستانــ asali ♥
با سرنوشت میجنگم

 

جلوی قسمت وای می ایستم

نوچ

تو بـــــــــــــــاید فقط مال من باشی

فقط مال من

♥ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 12:30 بـ ه دستانــ asali ♥
بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

 

♥ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 23:1 بـ ه دستانــ asali ♥

♥ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 0:39 بـ ه دستانــ asali ♥


طراح : صـ♥ـدفــ